Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Bachelorprojekt – Huset Vintervej til ældre mennesker med udviklingshæmning

Dette bachelor projekt er udarbejdet af Ann Boeriis Villadsen og Charlotte Enemark Knudsen fra VIA University College – Pædagoguddannelsen JYDSK i juni 2014. De to sagde ja til at gennemføre et innovationsprojekt iværksat af Aarhus Kommune og VIAUC – pædagoguddannelsen JYDSK. Udfordringen, tager udgangspunkt i et nyetableret bosted for ældre udviklingshæmmede. Der ønskes etableret en struktur, der gør det muligt at tilrettelægge aktiviteter, som tilgodeser borgernes behov og ønsker, så der enten skabes en meningsfuld dagsrytme, eller brud på denne, men hvor det giver mening for den enkelte borger. Selvbestemmelse og medbestemmelse er fokuspunkter, og det skal være muligt gennem et nyt koncept, at skabe social og kulturel kontekst, der har værdi for både borger og medarbejder. I dette projekt har de studerende valgt at have fokus på The Eden Alternative. Det pædagogiske arbejde og vores roller er ligeledes fokuspunkt, for at hverdagslivet giver øget livskvalitet og hvor ønsker, drømme og stjernestunder kan realiseres.

Ann og Charlottes problemformulering lyder: “Hvordan kan vi som pædagogisk personale fremme betingelser og grundlag for at skabe det gode hverdagsliv for den ældre borger med udviklingshæmning? ” Projektet gennemføres via feltarbejde og interview – besøg hos Eden Denmark, Vestereng i Svendborg og Assens Kommunes Eden koordinatorer. Interview og observationer bearbejdes og fortolkes via forskellige teorier.
Deres konklusion er, at de anbefaler Eden Alternative som en velkommen ny måde at tilgå hverdagslivet på, toppet op med inspiration fra det erfarne sted på området, Vestereng, som også vægter tværfagligheden højere end man traditionelt gør inden for ældreområdet. En sådan kombination vil være tiltrængt for at kunne skabe et hjem til ældre udviklingshæmmende personer, hvor selv- og medbestemmelse er afsættet for planlægning af hverdagen.

Læs bachelorprojektet her.

Lille kommentar fra Eden Denmark: På opgavens side 5 fremgår det, at den arbejdende bestyrelse fortsat er meget aktiv i Danmark. Det er den ikke. Ved etableringen af Eden Denmark i 2008, blev den arbejdende bestyrelse, hvis mål var at få Eden Alternative til Danmark, nedlagt. Vi har nu en Mentor-gruppe som rådgivende forum, som kan være med til at udvikle filosofiens anvendelse i Danmark.