Eden Alternative

Fra institution til hjem

The Eden Alternative

Undervisning i Eden Alternative Filosofien og dens procesguide danner grundlag for en lokal kulturændring inden for ældreomsorg og pleje. Formålet er at fjerne systemskabte og unødvendige omsorgslidelser, der nemt kan opstå i en institutionspræget kultur, nemlig ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Disse omsorgslidelser opstår, når der utilsigtet kommer ubalance i samspillet mellem drift, faglighed og menneskelighed. Desuden når den enkelte beboer, på grund af sine behov for hjælp, ikke har mulighed for at leve det ønskede, mulige liv, men er nødt til – i stort omfang – at affinde sig med de krav medarbejderne mødes med og selv skaber i jobudøvelsen.

Med undervisning i Eden Alternative Filosofien, bliver man i stand til lokalt at ændre denne ubalance og skabe fællesskaber og hjem, hvor beboere, familier og medarbejdere får mulighed for at have et ligeværdigt hverdagsliv under udfyldelsen af parternes forskellige roller.

Undervisning i Eden Alternative Filosofien er et supplement til de forskellige, nødvendige grunduddannelser for at sikre, at den nødvendige støtte, pleje og behandling gives fuldt fagligt forsvarligt.

Erfaringerne viser, at når kulturforandringsprocessen er i gang og gennemføres lokalt, skabes der stor grobund for at få andre nye og anerkendte metoder og teorier ført bæredygtigt ud i praksis.

Eden Alternative organisationen er not-for-profit og har hovedsæde i USA og har Regionale Eden Alternative Koordinatorer tilknyttet i Canada, Australien & New Zealand, Europa, Sydafrika og Asien.

Hvad betyder navnet Eden Alternative?

Ordet Eden refererer til paradiset – Edens have. Dette paradis omtales bl.a. i Det Gamle Testamente, hvor det hebraiske ord “pardes” anvendes i betydningen: have eller park.

”Eden” blev derfor, af grundlæggerne af denne filosofi, valgt som et symbol på den bedst kendte have i verden. En tryg have med en mangfoldighed af liv. Ordet “Alternative” blev valgt som et udtryk for, at et alternativ til det traditionelle pleje- og omsorgssystem er nødvendigt.

Forny holdningerne til alder og hverdagsliv

I Eden Alternative anses aldring som en stadig mulighed for udvikling – også selvom man bliver skrøbelig, syg og har brug for megen støtte og hjælp i en plejebolig. Et institutionspræget liv erstattes af et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle har medindflydelse og medejerskab, og hvor den nødvendige omsorg, pleje og behandling naturligvis tilgodeses.

Tankegangen er, at både arten af og måden, hvorpå støtte gives til mennesker med behov for omsorg og pleje grundlæggende ændres.
Internationale og danske erfaringer hermed er positive og viser bl.a. øget livsglæde hos beboere, familier og medarbejdere.

10 principper til et liv værd at leve

Filosofien består af 10 principper, som skal udmøntes lokalt og dermed meget forskelligt. Hermed gives retningslinjer og udgangspunkter for at skabe et “liv værd at leve” for alle involverede parter uanset alder, handicap og bolig. Formålet med principperne er at fjerne ensomheden, kedsomheden og hjælpeløsheden samtidig med, at trivslen forøges hos de ældre mennesker og de, som drager omsorg for dem. Dette gøres ved at ændre en bestående institutionstankegang. Gennem forandringen skabes “levesteder”, hvor enhver kan udvikle sig i sit eget tempo.

The Eden Alternative handler om at ændre den traditionelle, institutionelt prægede pleje- og omsorgskultur. De 10 principper kan også anskues som ti humanistiske procespunkter, som sikrer, at alle involverede i et plejehjems hverdag inddrages i Eden Alternative forandringsprocessen.

Eden Alternatives 10 Principper

Hvad sker der i Danmark?

Adskillige plejecentre og kommuner i Danmark er i gang med at implementere Eden Alternative. Ifølge en undersøgelse lavet af Servicestyrelsen i 2010, svarede 13,5 % af 89 kommuner, at de anvender Eden Alternative som tilgang i arbejdet med borgere med demens.

I 2011 valgte det første danske plejehjem at lade sig registrere som et Eden Alternative hjem her på hjemmesiden, og flere og flere vælger at tilslutte sig dette netværk.

Nu også i Bofælleskab for mennesker som lever med udviklingshæmninng.

I Bofællesskabet Fjordbo, Gråsten, har de siden åbningen i 2018, været inpireret af Eden filosofien, som uanset beboere bistår med at skabe og fastholde en så genkendelig og hjemlig hverdag som overhovedet muligt.

Vil du være med til at ændre på en traditionel plejehjemshverdag?

Så læs videre om mulighederne for at få startet her på hjemmesiden og kontakt os for et uforpligtende møde.