Eden Alternative

Hvordan kommer vi i gang?

En Eden Alternative kulturtransformation fra institution til hjem gennemføres lokalt forankret og på forskellige måder. Det samlede efteruddannelsesforløb består af både kurser, ledersparring, tema- og inspirationsdage, implementeringsstøtte og arrangerede netværksmøder med igangværende organisationer.

Dette flerårige forløb har fokus på både den enkelte person og hele organisation. Samtidig bliver der undervejs set på, hvordan de fysiske rammer kan understøtte det ønskede hverdagsliv bedst muligt.

Efter-uddannelsesforløbet vil indeholde flere af følgende elementer:

 1. Afklarende møde med Eden Denmark med beskrivelse af Eden Alternative Filosofiens indhold og metoder ift. stedets aktuelle behov. Evt. afsluttende med tilrettelæggelse af forløb og udarbejdelse af tilbud/aftale.
 2. Information om filosofien og konceptet under personalemøde.
 3. I samarbejde med Eden Denmark gennemføres de første faktuelle beskrivelser af organisationskulturen for at have et udgangspunkt. Dette kan anvendes til senere at beskrive effekterne af indsatsen, fx faldende sygefravær og personaleudskiftninger, større trivsel, mindre medicinforbrug og magtanvendelse.
 4. Efter personalemødet laves et forberedelsesarbejde, hvor det drøftes, hvilket hverdagsliv man ønsker skal kunne leves her. Hvilke muligheder skal være tilstede – hvad er det for et sted, man gerne vil udvikle sig til at blive?
 5. Gennemførelse af undervisning af leder og medarbejdergruppe kan afvikles forskelligt:
  • Ledelse og nøglepersoner på 3 dages Eden Alternative kursus i første omgang
  • Gradvist i mindre grupper lokalt eller under de landsdækkende kurser
  • Et samlet hjemkøbskursus for hele medarbejdergruppen
 6. Ledersparring, startende i tiden efter det første 3 dages grundkursus.
 7. Afholdelse af inspirationsdage, temadage og supplerende kurser.
 8. Deltagelse i netværksarrangementer med andre, som er i gang med denne kulturforandring.
 9. Mulighed for deltagelse i internationale Eden Alternative konferencer, hvorunder vilkår og vigtige områder i kulturforandringsprocesser inden for omsorgs- og plejesektoren belyses.
 10. Eventuelt forberedelse til ansøgning om registrering som Eden Alternative hjem. Materialet, der knytter sig til denne forberedelse, er opbygget som en strategisk vejledning indeholdende værktøjer til, hvordan man kan gribe implementeringsforløbet an.